Azi 17-08-2018       Anunt – privind organizarea examenului în vederea promovării într-o funcție cu un nivel de studii superior, la Casa Culturii ”Ion Creangă”, în data de 06.09.2018     ANUNT – concesionăre teren, in suprafata de 551 mp impreuna cu un spatiu in suprafata de 155 mp, situat in strada Lalelelor     Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț în ședință de îndată pentru ziua de 09 august 2018, ora 15.00, în sala de ședințe a instituției     Festivalul international de folclor „Ceahlăul” – ediția a XXI-a , Tîrgu Neamt 4 august 2018, ora 18,30     3 august 2018 – Bursa locurilor de munca pentru persoanele defavorizate     Anunt – material informativ cu privire la pesta porcină africană

Direcţia de Asistenţă Socială – buletin informativ

– Informare-responsabil protectia datelor cu caracter personal
– Salarizare cf. Legii 153/2017 la 31.03.2018
– Salarizare cf. Anexei 2 la HCL nr. 26 din 31.01.2018
– Salarizare cf. Legii 153/2017

BULETIN INFORMATIV PENTRU ANUL 2017

Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț este o instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, desfășurându-și activitatea în conformitate cu Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale.
Direcţia de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamț este organizată după cum urmează :
– servicii
– birouri
– compartimente
– C.P.R.U.P.F.A. Sf. Teodora
– Creșa nr.1
– Cabinete medicale școlare

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată
Legea nr. 544/2004 a liberului acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
Legea 53/2003, Codul Muncii
• LEGISLAŢIA PRIVIND ACTIVITATEA ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ :
Legea nr. 292 din 2011 – a asistentei sociale
Legea nr. 272 din 2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 416 din 2001 – privind venitul minim garantat
Legea nr. 448 din 2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea nr. 277 din 2010 – privind alocaţia pentru susţinerea familiei
Ordonanta nr 68 din 2003 – privind serviciile sociale

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității și instituției publice:
a) Organigrama instituției aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/ 30.03.2017
b) Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/ 08.07.2015
c) Programul de funcționare :

Luni – Joi 08,00 – 16,30
Vineri 08,00 – 14,00

d) Program de audiențe :

AUDIENTE Data de audienţă
Director executiv Marti – 10,00-13,00
Director executiv adjunct Miercuri – 08,00-10,00

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice :
Director Executiv – dl. Ioan Vlad Angheluță
Director Executiv Adjunct – dna Nicoleta Ciocârlan
Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public :
Huțanu Florina-Alina –Birou Juridic

4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:
Denumire : Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț
Cod Fiscal :34777240
Sediul: Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62
Telefon: 0233-790245; 0233-661208
Fax: 0233-790508; 0233-661208
E-mail : social@primariatgneamt.ro
das_tgnt@yahoo.com
Website : www.primariatgneamt.ro

5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil :
• Bugetul pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 122 din 30.03.2017

• Execuția Financiară la data de 31.03.2017
6. Programele și strategiile proprii:
Strategia de dezvoltare Serviciilor Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ 2017-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/ 31.01.2017

7. Lista cuprinzând documentele de interes public-aprobată prin Decizia Directorului Executiv nr. 197/10.08.2016- anexa nr.1
Documentele produse în cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț, cu excepția celor prevăzute de art. 12 din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

8. Lista cuprinzând documentele produse și/ sau gestionate,potrivit legii: aprobată prin Decizia Directorului Executiv nr. 197/10.08.2016, anexa nr.2

9. Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/ 2001 și ale art. 36 din HG nr. 123/ 2002 persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informațiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Formulare privind liberul acces la informație conform legii 544/ 2001 :
-Cerere tip informații
-Răspuns la cerere
-Reclamație administrativă 1
-Reclamație administrativă 2
-Răspuns la reclamație administrativa DAS

10. RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

11. Raport activitate D.A.S. pentru anul 2016