Azi 21-09-2023       Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de indata, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamţ     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata totala de 18,7 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul B-dul Stefan cel Mare nr.48     Anunt prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui spatiu in suprafata de 108,1 mp, situat in orasul Targu – Neamt, B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter     ANUNT prima procedura – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea vanzarii unui imobil teren in suprafata de 6.316 mp, situat in orasul Targu – Neamt B-dul Mihai Eminescu nr.14     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în ședinţă extraordinară, convocată de îndată, pentru ziua de 21.09.2023, ora 14:00, desfasurata în sala de ședinţe a C.L. a orașului Târgu-Neamţ     ANUNT – procedura de scutire de la plata majorarilor de intarziere pentru obligatii fiscale restante

Buletin informativ – Legea 544/2001 – Nr.4951/22.03.2017

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice situat in incinta Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ- biroul 5-parter, telefon 0233/790245, int.105, la adresa de e-mail : [email protected] sau la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62, www.primariatarguneamt.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departementelor autoritatii sau institutiei publice

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) audiente

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

g) programele si strategiile proprii;

h) lista cuprinzand documentele de interes public;

i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Tîrgu Neamţ:

LEGISLATIE:
– LEGE nr. 115 din 16 oct. 1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere (Vizualizare)
– LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (Vizualizare)
– HOTARARE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (Vizualizare)
– HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (Vizualizare)
– LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice (Vizualizare)
– ORDONANTA NR. 24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale (Vizualizare)
– LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Vizualizare)
– ORDONANTA nr. 19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice (Vizualizare)
– LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Vizualizare)
– Acte normative de organizare a autoritatii publice (Vizualizeaza)

HCL 57 din 29.02.2016 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ
– Dispoziţia Primarului nr. 918/12.10.2012 -privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară;

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTIILE DEPARTEMENTELOR AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE
Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr.150/08.07.2015 ;
– aprobată prin H.C.L. nr. 212/27.06.2017.
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei – www.primariatarguneamt.ro.- Secţiunea Administratie-Structura organizatorica
HCL 57 din 29.02.2016 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ
– Dispoziţia Primarului nr. 918/12.10.2012 -privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară;

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei orasului Tirgu Neamt:
Dl. Vasilică HARPA – Primar-0233790245,0751028118 e-mail:[email protected]
Dl. Vasile APOPEI – Viceprimar – 0233790245, 0751028118 e-mail: [email protected]
Dl. Ion ŢUŢU – Secretarul orasului Tîrgu Neamţ -0233790245, 0751028118 e-mail: [email protected]
D-na. Maria-Geanina FEDELEŞ – Administrator Public – 0233790245, 0751028118 e-mail: [email protected]
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Mihaela ROTARU POPA – Sef Serviciu Comunicare si Relatii Publice- Birou 5 – 0233790245, 0751028118, fax: 0233790508, e-mail: [email protected], [email protected]
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Joi, între orele: 08.00 – 16.30
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii Publice – info cetăţean
– Deschide info cetăţean

d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria oraşului Tîrgu Neamţ
Sediul: Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
Telefon: Centrala – 0233 790245, 0233 790305
Fax : 0233 790508
Compartiment Registratura,
Compartiment Relatii Publice – Birou 5, tel. 0233 790245-int.105
E-mail: [email protected]
Site : www.primariatgneamt.ro
Programul de functionare:
Luni – Marti-Miercuri- Joi, între orele: 08.00 – 16.30
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

e) AUDIENTE
– Program de audiente, potrivit Dispoziţiei nr.70 din 29.01.2013:
Primar – Dl. Vasilică HARPA –marti , între orele 10:00 – 13,00
Viceprimar – Dl. Vasile APOPEI – joi, între orele 10,00 – 13:00
Secretar oraş – Dl. Ion ŢUŢU – miercuri, între orele 10,00-13,00.
Înscrierile pentru audiente se fac în fiecare zi, între orele 08.00 si 16.30, camera 5
– Serviciul Comunicare si Relatii publice- Persoana de contact – Cucoş Marius
Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

f) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al oraşului Tîrgu Neamţ şi situaţiile financiare centralizate ale oraşului trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:

– Bugetul local

– Executia bugetara

Referitor la sursele financiare ale orasului Tîrgu Neamţ atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al oraşului Tîrgu Neamţ şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ.

g) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica Informaţii Publice – Documente de interes public – Rapoarte si strategii –
Strategia de dezvoltare a orasului Tirgu Neamt 2014 – 2020– aprobată prin H.C.L nr. 35/27.02.2015
Actualizare Portofoliu de proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020
HCL 257 din 29.11.2016

h) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
– aprobată prin HCL nr. 123/27.06.2013 – Anexa 1

i)LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII
– aprobată prin HCL nr. 123/27.06.2013 – Anexa 2

j) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
Art. 22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 36- HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
(1)În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice
Mihaela Rotaru Popa

Sari la conținut